DENALIS POCO TIVIO

HOMRE

Double homozygous smoky grullo stallion. 15.1 at two years of age.

NFS